מבוא
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של "דרכי אליהו למען הילד" (להלן : "העמותה") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון שימוש זה.

הוראות כלליות לגבי השימוש באתר
1. הוראות תקנון אתר זה יחולו על כל התקשורת והעסקאות בין העמותה  לבין המקבל של המידע (יקרא להלן : המשתמש")  בהודעות בין
באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, ווצאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן "הודעות").

2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

3. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

4. המשתמש מסכים בזאת כי כל זכויות היוצרים במידע הנשלח אליו הינן של העמותה ואין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש לשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

5. אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

6. "דרכי אליהו למען הילד" והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.

תהליך מתן תרומות באתר
7. העמותה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת מטרות העמותה וצרכיה בדרך קלה, נוחה ומהירה.

8. התרומות באתר מורשת מגיל 18 ומעלה בלבד.

9. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן אבטחה כנדרש על ידי חברות האשראי.

10. העמותה מבצעת את עסקת האשראי על ידי העברת פרטי העסקה לחברת סליקה. המשתמש מאשר בזאת לעמותה להעביר את פרטיו וכן את פרטי כרטיס האשראי שמסר לחברת הסליקה לצורך ביצוע התרומה בכרטיס אשראי.

11. מבצע התרומה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה בכתב לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. עסקה ניתן לבטל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט באמצעות הודעה בכתב בלבד.

12. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

13. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

14. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
15. כל תרומה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר בעת תרומה באתר.

שמירה על זכויות בקניין רוחני
16. "דרכי אליהו למען הילד" הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר העמותה ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת העמותה בכתב ומראש.

17. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של "דרכי אליהו למען הילד" אלא אם "דרכי אליהו למען הילד" התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

התייחסות אל נושא הפרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
18. הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של העמותה  (להלן: "ההרשמה") מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהעמותה. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי המשתמש, בהודעה מפורשת.

19. אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

20. הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש הרשום.

21. מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת. לאור האמור העמותה יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

22. הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא תהא העמותה חייבת לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי העמותה המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

23. הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בדין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

24. הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה ולא על ידי שליחת הודעה במייל או בפקס לנותן השרות.

25. הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, העמותה לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.

26. הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 1000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

27. הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי למלוא הפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות לאחר שליחת בקשה להוצאתו מרשימת התפוצה היות וביכולתו לשלוח הודעה חוזרת ו/או פנייה בערוץ תקשורת נוסף, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 4000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר לאחר שבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

28. הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהעמותה יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד.

29. המשתמש מסיר כל אחריות מהעמותה לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהעמותה עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

30. המשתמש מתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזקיו כולל שכ"ט עו"ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.
31. "דרכי אליהו למען הילד" לא תמסור את פרטי משתמשיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין "דרכי אליהו למען הילד"

ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע "דרכי אליהו למען הילד" ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי המשתמש הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם העמותה ו/או עם מי מטעמה;

ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר.
למשתמשי האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי "דרכי אליהו למען הילד" בקשר למסירת פרטים שלהם כאמור.

32. משתמשי האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. משתמשי האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

הוראות לגבי הסרת אחריות
33. "דרכי אליהו למען הילד" ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, למשתמש  או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

34. "דרכי אליהו למען הילד" אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

35. "דרכי אליהו למען הילד" ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא העמותה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו העמותה ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי העמותה ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור.

36. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. העמותה ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי משתמשי האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. העמותה ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, משתמשי האתר משחררים את העמותה ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד העמותה ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

הוראות בעלות אופי כללי
37. "דרכי אליהו למען הילד" שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

38. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.